هزینه زندگی من در سال اول چقدر میشه

هزینه زندگی در کانادا برای سال اول برای زندگی در کانادا چه مقدار پول...