تغییر قانون مهاجرتی کبک در کانادا

تغییر قانون مهاجرتی کبک در کانادا – با تصویب قانون تازه در کبک پرونده حدود پنجاه هزار متقاضی مهاجرت تحت تاثیر قرار می‌گیرد