درامد پزشک در کانادا

درامد پزشک در کانادا یک دکتر در کانادا چقدر درامد دارد؟ درامد سالیانه یک...