آرشیو برچسب ها : اسپانسر کردن همسر

ویزای ازدواج و نامزدی کانادا مدارک مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج قوانین ازدواج در کانادا مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج صوری در گذشته تر مرسوم بود افراد از روش ویزای ازدواج به صورت سوری و غیرواقعی خود را به کشور مقصد رسانیدهو از این طریق اقامت آن کشور را اخذ میکردند و برای آن فرد حاضر در کشور مقصد […]

.