مهاجرت و اقامت کانادا با سفیران سروش سعادت
موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت با سابقه ترین مجموعه مهاجرتی ایران با شخصیتی حقوقی مستقل و تشکیل شده از دپارتمان های مختلف مهاجرتی در زمینه ی ویزاهای سرمایه گذاری و ویزاهای کاری و کار آفرینی و ویزاهای تحصیلی و ویزاهای کوتاه مدت و…فعالیت کرده و بالاترین آمار موفقیت را در این زمینه داشته است.

امتحان شهروندی کانادا

امتحان شهروندی کانادا برای اخذ شهروندی کانا گرفته می شود .برای اﯾنکه ﯾک شھروند کاناداﯾی شوﯾد
باﯾ اطلاعات د کافی درباره ی کانادا باش داشته ید. امتحان ھدف از شھروندی کانادا
ارزﯾابی اطلاعات شما خصوص در کانادا و حقوق و مسئولیت ھای شما به
عنوان ﯾک شھروند کاناداﯾی است. تمامی سوالات اﯾن امتحان بر اساس اطلاعات داده شده در اﯾن متن است .

شهروندی کانادا
امتحان شهروندی کانادا

از شما درباره ی موارد ذکر شده در اﯾن متن سوال خواھد شد .با شما ﯾ بتوان د ی سوالات د به ی
که در با رابطه مباحث زﯾر م مطرح ی شود با موفقیت پاسخ دھید : – حقوق و مسئولیت ھای ﯾک شھروند کاناداﯾی
)شامل حقوق رأی دادن در انتخابات، شاﯾستگی ھای مورد نیاز برای کاندﯾد شدن برای ﯾک پست و مراحل رأی گیری
(؛ – دولت و تارﯾ اجتماع خ ی سیاسی و کانادا، فرھنگی و – جغرافیای کانادا سوالات زﯾر
شبیه سوالات امتحان شھروندی ھستند .با استفاده از اﯾن سؤال ھا می توانید خود را
برای امتحان اصلی آماده کنید .پاسخ ھا نیز در ھمین دفترچه آمده اند.

What are three responsibilities of citizenship?

a. Being loyal to Canada, recycling newspapers, serving in the navy, army or air force.  b. Obeying the law, taking responsibility for oneself and one’s family, serving on a jury.*  c. Learning both official languages, voting in elections, belonging to a union.  d. Buying Canadian products, owning your own business, using less water. 

  سه مورد از مسئولیت ھای شھروندی را نام ببرﯾد.    . (وفاداری به کانادا، انداختن روزنامه در سطل زباله، خدمت کردن در نیروی درﯾاﯾی، ارتش و ﯾا نیروی ھواﯾی a  . (تبعیت از قانون، قبول مسئولیت نسبت به خود و خانواده تان، حضور در ھیئت ژوری b  . (فراگیری ھر دو زبان رسمی، رأی دادن در انتخابات، عضوﯾت در ﯾک اتحادﯾه c  . ( خرﯾد کالاھای کاناداﯾی، داشتن ﯾک فعالیت تجاری، مصرف کمتر آب d

What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

a. To remember our Sovereign, Queen Elizabeth II. 

b. To celebrate Confederation.
c. To honour prime ministers who have died.
d. To remember the sacrifice of Canadians who have served or died in wars up to the present day.* 

سوالات امتحان شهروندی کانادا

مفھومگل سینه ی روز ﯾادبود چیست؟   
  (ﯾادبودملکه الیزابت دوم a
   (جشن گرفتن به مناسبت تشکیل کنفدراسیونb 
  (بزرگداشت نخست وزﯾری که دار فانی راوداع گفته است c
(ﯾادبوداﯾ ازخودگذشتگی d ثار و  ھای کاناداﯾی ھاﯾی که تا بحال در جنگ ھای مختلفشرکت کرده اند 

How are Members of Parliament chosen?

a. They are appointed by the United Nations.  b. They are chosen by the provincial premiers.  c. They are elected by voters in their local constituency (riding).*  d. They are elected by landowners and police chiefs.  

نماﯾندگانپارلمان چگونه نتخاب می شوند؟ 
از سویسازمان متحد ملل  تعیین می شوند.
  از سوی نخست وزﯾر استانی انتخاب می شوند. 
توسط رأی دھندگان در حوزه ی انتخاباتی خودانتخاب می شوند.
  توسط ملاکین و رؤسای پلیسانتخاب می شوند.  

نمونه سوالات امتحان شهروندی کانادا بخش دوم

Name two key documents that contain our rights and freedoms

  دو سند که حقوق و آزادی ھای ما است در آن ذکر شده  را نام ببرﯾد.

Identify four (4) rights that Canadians enjoy.

 قانون ۴ مورد از حقوق ی کاناداﯾی ھا را نام ببرﯾد.

Name four (4) fundamental freedoms that Canadians enjoy?

 آزادی ۴ مورد از  ھای اساسی کاناداﯾی ھا را نام ببرﯾد.

What is meant by the equality of women and men?

منظور از برابری حقوق زن و مرد چیست ؟

What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

نمونه ھاﯾی از مسئولیت پذﯾری خو نسبت به د و خانواده ببر تان را نام ﯾد.

Who were the founding peoples of Canada?

مردمانی که اولین بار به کانادا آمده اند از چه کسانی بودند ؟

Who are the Métis?

متیس ھا چه کسانی بودند ؟

What does the word “Inuit” mean?

 به چه معنی است ؟ “lnuit”   کلمه ی

What is meant by the term “responsible government”?

عبارت “حکومت مسئول  “به چه معنی است ؟

Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

  چه کسی بود ؟ SirLouise-Hippolyte La Fontaine

What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

نمونه سوالات امتحان شهروندی کانادا بخش 3

 نماد چیست ؟ canadian pacific راه آھن

What does Confederation mean?

 کنفدراس معنای ی چ ون یست؟

What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?  در چیست ؟charles best و sir frederick banting اھمیت کشف انسولین توسط

What does it mean to say that Canada is a constitutional monarchy?

اﯾنکه کانادا دارای سلطنت حکومت  مشروطه بهاست  چه معناست ؟

What are the three branches of government?

سه بخش اصلی دولت کدام است ؟

What is the difference between the role of the Queen and that of the Prime Minister?

تفاوت مسئولیت ھای ملکه و نخست وزﯾر در چیست ؟

What is the highest honour that Canadians can receive?

بزرگ ترﯾن افتخاری که کاناداﯾی ھا می توانند کسب کنند کدام است ؟

When you go to vote on election day, what do you do?

یً وقتی در روز انتخابات برای را دادن می روﯾد، چه کاری باﯾد انجام دھید ؟

Who is entitled to vote in Canadian federal elections? در انتخابات فدرال کانادا چه کسی می تواند رأی بدھد ؟

In Canada, are you obliged to tell other people how you voted? در کانادا آﯾا شما مجبور ھستید که برای دﯾگران نحوه ی رأی دادن خود را بیان کنید ؟

نمونه سوالات امتحان شهروندی کانادا بخش 4

After an election, which party forms the government? بعد از ﯾک رأی گیری، چه حزبی حکومت را تشکیل می دھد ؟

Who is your Member of Parliament?

نماﯾندهی شما در پارلمان چه کسی است ؟

What are the three levels of government?

سه طبقه اصل ی ی دولت کدام ھا ھستند ؟

What is the role of the courts in Canada?

نقش دادگاه ھا در کانادا چیست ؟

In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

در کانادا آﯾا شما اجازه ی پرسش از پلیس درباه ی نحوه ی عملکرد و خدمات آنھا را دارﯾد ؟

Name two Canadian symbols.

دو نماد از نمادھای کانادا را نام ببرﯾد.

What provinces are sometimes referred to as the Atlantic Provinces?

ً کدام دو استان نیز خوانده می شوند ؟ Atlantic Provinces گاھا به نام

What is the capital of the province or territory that you live in?

مرکز اﯾالت و ﯾا منطقه ی محل زندگی شما چیست ؟

اگر اقامت کانادا را دارید و می خواهید برای امتحان شهروندی کانادا شرکت کنید می توانید کتابچه ای را
در این خصوص تهیه کنید بنام کتاب امتحان شهروندی کانادا که توضیحات در خصوص حقوق شهروندی
و کشور کانادا در آن هست. امتحان شهروندی کانادا از روی همین کتاب طرح و نوشته می شود
که نمونه ای از این سوالات امتحان شهروندی کانادا را در این پست برایتان مطرح کردیم.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Share

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

.