اقامت کانادا از طریق تولد در کانادا یکی از مواردی است که بسیاری از زوجهای جوان به آن فکر می کنند که داشتن بچه کانادایی برای مهاجرتشان به کانادا دارای چه منافعی است ? و یا قارغ از منافع خود ، برای فرزندشان چه منافعی خواهد داشت و سوالات این چینینی که با خواند این مقاله جواب این سوالات را خواهید گرفت و البته با مفهوم تابیعت کشور کانادا بیشتر اشنا خواهید شد.

 

اخذ اقامت کانادا از طریق تولد– تابعیت کانادا

باعنایت به قوانین شهروندی کشور کانادا، قواعد ، چهارچوب و مقررات  بین الملل حقوق خصوصی به این بخش  از سوالات
درباب اخذ تابعیت از طریق تولد در کشور کانادا نیز پاسخی جامع و کامل داده خواهد شد.
سوالاتی نظیر : اگر کسی  در کشور کانادا متولد شود تابعیت او به چه ترتیبی خواهد بود ؟
آیا فردی که در کشور کانادا متولد می شود از جمیع حقوق شهروندی کشور کانادابرخوردار می گردد یا خیر ؟

حال اگر فردی در کشور کانادا به دنیا بیایید آیا والدین او تابعیت کانادارا به واسطه تولد فرزندشان در خاک کانادااخذ می کنند یا خیر ؟
آیا والدین شخص متولد شده در کشور کانادا به اقامت کشورکانادا می رسند یا خیر ؟
آیا داشتن فرزند کاناداییبه طور اتوماتیک باعثاقامت یا تابعیت کاناد امی شود ؟
آیا داشتن فرزندی که در کانادا متولدشده است تاثیری در روند مهاجرت به کشور کانادارا دارد ؟
آیا داشتن فرزند کاناداییتابعیت این کشور را  تسریع می بخشد ؟

 

ممکن این این سوالات در اذهان  تمام دوستان  که علاقه  به اخذ اقامت و تابعیت کشور کانادا را دارند ، شکل گرفته باشد که ما سعی داریم در این مقاله تا انجا که ممکن است  به سوالات فوق الذکر جواب دهیم. اما مواردی که پیش از این نیاز به مطالعه و بررسی آن وجود دارد این است که ابتدا تعریف مختصری از تابعیتو انواع آن و همچنین اصل خاکو اصل خون داشته باشیم که با توجه با کتب حقوق بین الملل خصوصی به تحریر اساتید گرانقدر به تشریح آن خواهیم پرداخت.

 

اقامت کانادا از طریق تولد گام اول >> شناخت مفهوم تابعیت و انواع آن

همچنین تابعیتیک رابطه حقوقی است ، زیرا دارای اثرات حقوقی در سیستم حقوق داخلی آن کشور  و حقوق بین المللی می باشد .
در سیستم حقوق  داخلی ، تبعه از یک طرف دارای حقوق سیاسی ، همانند  حق رای دادن بوده
و از طرف دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین  داخلی تصویب شده  برخوردار است.

در نظام بین المللی اتباع یک کشور ازپشتیبانی  سیاسی (protection diplomatique)  دولت خود در خارج
و همچنین پشتیبانی جمیع قوانین مورد قبول فی مابین دولت خود و سایر دولت ها  بهره مند خواهند بود
و  اینکه تابعیت یک رابطه معنوی است ، زیرا اتباع کشورها را  از نظر اهداف و عادات و رسوم مشترکی که
دارند تحت حمایت آن دولت بوده و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد .
هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود ، و به هر کشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولتمی باشد
و نفس تغییر اقامتگاه  تغییری در رابطه معنوی شخص با دولت متبوع خودش به وجود نمی آورد.
هر کسی به طور معمول دارای تابعیتی باید باشد مگر اینکه در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت (apatride)یافت شود .

 

برای تحقق تابعیتشرایطی به شرح  ذیل لازم است:

۱٫ دولتی وجود داشته باشد.

۲٫ افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند .

۳٫ این افراد دارای سرزمین مشخصی باشند .

۴٫ دولت دارای قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل باشد .

تابعیتاز اراده مطلق دولتها ناشی می شود و نباید پنداشت که تنها یک ارتباط  قراردادی و دوطرفه بین فرد و دولت وجود دارد.
و همین طور تابعیت بر سه اصل مبتنی است:

۱٫ اصل لزوم تابعیت(نفی بی تابعیتی )

۲٫ اصل وحدت تابعیت( نفی تابعیت مضاعف)

۳٫ اصل تغییر پذیری تابعیت.

برحسب این که تابعیت از ابتدای تولد به شخصتحمیل شود و یا اینکه خود شخص تقاضای کسب تابعیت را بنماید ،
می توان  تابعیت را به اصلی و مبدا (orginal nationality) و  تابعیت اکتسابی تقسیم نمود

تابعیت اصلی همانطور که از اسم آن نیز بر می آید  تابعیتی است که از ابتدای تولد به حکم  قانون بر طفل تحمیل گردد ،
و تابعیت اکتسابی (acquisition of nationality)، تابعیتی است که شخص از طریقی آن را کسب  کند .
روش های مختلف تابعیت مبدا یا اصلی مبتنی بر دو روش است :

۱٫تابعیت بر اساس اصل خون (jus sanguini)

۲٫تابعیت بر اساس اصل خاک (jus soil)

حال دو سیستم خاک و خون  یا اصل خونو اصل خاکرا به طور مختصر و کوتاه توضیح میدهیم.

 

 

اصل خون یا سیستم خون یا  اصل تابعیت نسبی :

سیستم خون یا اصل تابعیت نسبی، سیستمی است که در آن که تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود ،
یعنی طفل متولد شده  در بدو  تولد، از طرف پدر یا مادر خود تابعیت تحصیل می نماید.

اصل خون شیوه ای از اعطای تابعیت است که برطبق آن تابعیت هر فرد بربنای  تابعیت یکی از والدین یا هردوی آنها معین می شود. ،
این تابعیت در برخب مواقع براساس اقلیت های اجتماعی یا اقوام فرهنگی نیز تعریف می گردند.
اصل سیستم  خونبه محلی که طفل در آنجا متولد می شود هیچ توجهی ندارد،
و طفل  قهرا تابعیت پدر یا مادر خود را دارا است ،
کشورهایی همانند مجارستان، آلمان ، اتریش، سوئیس اصل سیستم خون را برای تابعیت برگزیده و پذیرفته اند .

 

 

دلایل طرفداران سیستم خون :

کسب تابعیتبا اعمال سیستم خون ، طرفداران زیادی دارد و همچنین مورد قبول برخی کشورها قرارگرفته است.
طرفداران سیستم خون این دلایل را جهت ادعای خود بیان می دارند:

۱- مصلحت کشورهای پرجمعیت و مهاجر فرست در این است  که از این سیستم  پیروی نمایند.
زیرا  کثرت تبعه برای دولتها در زمان صلح ، باعث قدرت سیاسی و اجتماعی شده و
همچنین در زمان جنگ موجب اقتدار نظامی می گردد. به این ترتیب صلاح دول پرجمعیت بر این است که این سیستم را در رویه کار خود قرار دهند.

۲- از دیگر دلایل انها دلیل ملی یا نژادی طرفداران سیستم خون می باشند.
طرفداران این سیستم معتقدند اجرای  این اصل  مهمترین ابزار نژادپرستی و بالنتیجه ضامن عرق به کشور متبوع خواهد شد.
تمایل و علاقه شخص به کشور با خون اشخاص پیوند خورده و ازاین راه به طفل سرایت می کند .

۳٫ طرفداران سیستم خونمی گویند این سیستم برای افزایش اعتبار و حیثیت دولتی بسیار مفید است
زیرا کثرت تبعه و داشتن افرادی خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و معنوی می شود .
البته پذیرش این سیستم به تنهایی برای تعیین تابعیت افراد کافی نمی باشد ،
زیرا باپذیرش چنین سیستمی در مورد اطفال بی تابعیت (آپارتاید) نمی توان تابعیت را مشخص نمود.

اصل  سیستم خون در مقابل اصل سیستم  خاک قرار می گیرد که دیگر شیوه رایج برای اعطای تابعیت می باشد براساس اصل خاک هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد می شود تابعیت یا شهروندی آن کشور را نیز دریافت می کند البته بسیاری از کشورهای دنیا هر دو اصل خاک و خون را در سیستم تابعیتی خود قرار داده اند .

 

 

اصل خاک یا سیستم خاک ( یا تابعیت ارضی) :

سیستم خاک ،سیستمی است  که به موجب آن تابعیت شخص از روی محل تولد شخص معلوم می گردد که
به آنتابعیت ارضی نیز گفته می شود. یعنی هر شخصی در هر محلی که متولد می شود ،تابعیت محل تولد خود را داراست .
امروز برخی از کشورها تابع سیستم خاک هستندکشورهایی چون آمریکای لاتین ،کانادا، آرژانتین ، ونزوئلا ،و برزیل  سیستم خاک را
برای تعیین معیار تابعیت پذیرفته اند .

طبق گزارش اوت سال ۲۰ ۱۰ از میان ۱۹۴ کشور فقط ۳۰ کشور اصل خاک را پذیرفته و مورد استفاده قرار می دهند .

حال این دو اصل خاک و خونرا با یکدیگر مقایسه می کنیم : سوالی که در راستای تحصیل تابعیت ممکن است مطرح گردد این است که
آیا سیستم خون برتر از سیستم خاک است یا خیر؟

شاید نتوان به این سوال جواب مناسبی داده شود زیرا هریک از این دو سیستم دارای معایب و مزایایی هستند
و هر دولتی با عنایت به اوضاع و احوال  اقتصادی ، سیاسی و اوضاع و احوال جغرافیایی خود ،
برای وضع قوانین مربوط به تابعیت ، سیستم خون یا خاک را بر می گزینند یا حتی ممکن است تلفیقی از این دو سیستم انتخاب گردد
مانند حقوق  ایران ، که بر پایه سیستم خون عمل می نماید منتها  در پاره ای از اوقات ، بنا بر مصالحی ، سیستم خاک را نیز پذیرفته اند .
به جز ایران کشورهایی چون عراق ، فرانسه و رومانی هر دو سیستم را در کنار هم پذیرفته اند .

حال با توجه به شرایط کلی که مورد بررسی قرار گرفت کشور کانادارا از طریق تولد فرزند و شرایط آن ارزیابی میکنیم .

 

 

اقامت کانادا از طریق تولد گام دوم >> تابعیت کانادا یا شهروندی در کانادا

اگر شخصی در کشور کانادامتولد شود و یا اینکه پدر و مادر او کاناداییباشند
به طور اتوماتیک شخص متولد شدهتابعیت کانادا  را اخذ نموده
و (کانادایی) محسوب می گردد و شناسنامه به همراه پاسپورت این کشور به او تعلق می گیرد .
افرادی زیادی وجود دارند  که داشتن تابعیت کانادایی را امتیاز خاصی می دانند
و به همین دلیل به این کشور مهاجرت می کنند.
تابعیت یا شهروندی (citizenship)در کانادا در مجموع به دو بخش  تابعیت به واسطه تولد و یا پدر و مادر (born citizenship)و
تابعیت در موارد دیگر (naturalized citizenship)تقسیم می شود.

 

 

مقررات تابعیت (شهروندی) کانادا (the citizenship act )

در مجموع با عنایت به مقررات تابعیت (شهروندی) کانادا (the citizenship act ) کسی
که یکی از شرایط مقرره در زیر را داشته باشد
به طور عمومی شهروند و تبعه کانادا محسوب می گردد:

۱-در داخل خاک کانادا به دنیا آمده باشد .

۲- اگر بیرون از کانادا متولد شده باشد  اما از طریقی مانند پناهندگی یا مهاجرت مقیم کانادا شده باشد
و در ادامه با قوانین موجود (naturalized)به شهروندی کانادا رسیده باشد .

۳٫ در خارج از خاک کانادا متولد شده باشد اما لااقل یکی از پدر و مادر او شهروند و تابع کاناداباشد .

در رابطه با قسمت اول یک استثنا هم وجود دارد ،یک نکته که مهم و قابل تامل می باشد  این است که
افرادی که در کانادا متولدمی شوند اما هیچ کدام از پدر و مادرشان شهروند کانادا (کانادایی) و یا مقیم کانادا نباشند
و یا اینکه یکی از والدین جهت ماموریت دیپلمات به کانادا آمده باشد
دیگر شخص متولد شده در خاک کانادا ، کانادایی به حساب نخواهد آمد.

لیکن  اقامت دائم در کانادا  زمانی است که تابع یک کشور بیگانه ( نسبت به کانادا ) دارای این مجوز خواهد بود
که تحت اوضاع و احوالی  می تواند در کشور کانادا به تحصیل و زندگی و اشتغال به حرفه ای بپردازد
و این افراد ( اقامت دائم کانادا ) هم اکنون دارای کارتی به نام PRیا permanent resident card می باشند
و دیگر برای ورود به کشور کانادا نیازی به اخذ ویزا ندارند .

 

اقامت کانادا از طریق تولد گام سوم << تعیین وضعیت و امتیازات

حال به مهمترین سوال می پردازیم که وضیعیت والدین ( پدر ومادر) افرادی که در کانادا متولدمی شوند به چه نحو می باشد ؟
اگر فرزند شما در کشور کانادامتولد شود شما نه مقیم دائم کانادا  محسوب می شوید
و نه  تابعیت کانادا را اخذ می کنید یعنی به صرف تولد فرزند در کشور کانادا تابعیت یا اقامت دائم به پدر و مادر  آنها اعطا نمی گردد .

اما ممکن است در پروسه مهاجرت شما  به کانادا تاثیری داشته باشد که البته با عنایت به طرق مهاجرت متغیر می باشد
به عنوان مثال اشخاصی  که از طریق federal skilled workerبرای اقامت کانادا اقدام می کنند
با داشتن فرزند کاناداییاز ۵ امتیاز بر خوردار میگردنند، ممکن است داشتن فرزند کانادایی به روی افسر ویزا تاثیر گذار باشد.
تنها جایی که میتواند داشتن فرزند کاناداییبرای شما مفید و اثر مثبت داشته باشد این است
که فرزند شما بالای ۱۸ سال سن داشته باشد و از امکانات مالی خوبی برخوردار باشد
تا بتواند از لحاظ مالی اسپانسر شما شود تا از طریق خویشاوندی بتوانید به کشور کانادا مهاجرت کنید .

 

قانون citizenship act

اما به طور کلی براساس قانون citizenship act  ( قانون شهروندی کانادا )
اگر شخصی بعد از تاریخ پانزدهم فوریه ۱۹۷۷ در داخل خاک کانادا به دنیابیاید صرف نظر از وضعیت اقامتی والدینش شهروند
و تابع کانادامحسوب می شود و از همان بدو تولد از تمام حقوق و تکالیف شهروندی برخوردار می شود .

حال برای والدینی که قصدشان اخذ اقامت از طریق تولد  فرزندشان است می توانیم کشور برزیل را به شما عزیزان پیشنهاد کنیم
چرا که اگر در کشور برزیل فرزندی متولد شود آن فرزند تابعیت کشور برزیلرا کسب می کند
و به واسطه آن پدرو مادرشان پس از گذشت تقریبا ۶ ماه می توانند تقاضای دریافت اقامت و تابعیت کشور برزیلرا بنمایند.

بنابراین با توجه به انچه بیان  شد در مورد اینکه کانادا سیستم خاک بوده
و حقوق شهروندی بسیار عالی دارد از علاقمندان زیادی برخوردار است

 

اقامت کانادا از طریق تولد در کانادا و  یک سوال

سوال : اگردانشجویی بریم واونجا بچه دارشیم بچمون تبعه ی اونجامیشه
وبعدازیکسال خودمون هم تبعه ی اونجامیشیم درسته؟؟یااشتباه میکنم؟

جواب :خیر
شما از طریق تولد بچه هیچ حق خاصی بهتون تعلق نمیگیره
فقط میتونید تا بچه بعد از ١٨ سالگی بصورت اسپانسر شما رو ببره

اقامت کانادا از طریق تولد در کانادا بیشترین کارایی اش ، با توجه به دیدگاه والدین برای فرزندان  خواهد داشت تا خود والدین.

 

مهاجرا به کانادا

موفقیت در مهاجرت به کانادا برای موفقیت در هر کاری در زندگی نیاز به یک سری قواعد و اصولی است که بیشتر افراد موفق از آن بهره می برند . در مهاجرت به کانادا نیز موفقیت دو نوع تعریف می شود یکی موفق شدن در خود پدیده مهاجرت و دیگر زندگی موفق در کاناداست که…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »